Македонски Shqip English


                                                   

 

 Основна цел на Проектот Заедно во борба против корупција е да придонесе за подршка и подобрување на капацитетите на граѓанскиот сектор за остварување на нивната улога на“ watchdogs“или контролор на работата на државните органи со цел законито и транспатрентно извршување на функцијата и за спречување на ризиците од корупција и злоупотреба на службената должност.

Специфична цел 1: Да се ​​зголеми влијанието на новинарите, локалните здруженија на граѓани и медиумите во борбата против корупцијата, со посебен фокус на претставниците на етничките малцинства и на жените.

Специфична цел 2: Оваа цел е насочена кон континуирано следење на работата на Државното правобранителство во заштитата на државните средства и интереси, особено во административни и парнични постапки;

Специфична цел 3: Да се ​​подигне свеста за проблемите со корупцијата преку лесно достапни медиуми;

 

Период 01.01.2018 - 31.04.2021

Донатор: Европска Унија

Цел на проектот: 

Основна цел на Проектот Заедно во борба против корупција е да придонесе за подршка и подобрување на капацитетите на граѓанскиот сектор за остварување на нивната улога на“ watchdogs“или контролор на работата на државните органи со цел законито и транспатрентно извршување на функцијата и за спречување на ризиците од корупција и злоупотреба на службената должност.

Специфична цел 1: Да се ​​зголеми влијанието на новинарите, локалните здруженија на граѓани и медиумите во борбата против корупцијата, со посебен фокус на претставниците на етничките малцинства и на жените.

Специфична цел 2: Оваа цел е насочена кон континуирано следење на работата на Државното правобранителство во заштитата на државните средства и интереси, особено во административни и парнични постапки;

Специфична цел 3: Да се ​​подигне свеста за проблемите со корупцијата преку лесно достапни медиуми;

Главни резултати: 

Р1: Зајакнати капацитети на новинарите и граѓанските активисти, посебно претставниците на етничките малцинства во мониторирање и детектирање на корупција, како и известување за неа;

Р2: Подобрување на амбиентот во македонските национални телевизии за продукција и емитување на истражувачки стории;

Р3: Подобрена фактографска обработка на податоци кои покажуваат коруптивни практики на јавни функционери;

Р4: Зголемена продукција на истражувачки стории од страна на локални медиумски работници (новинари) во областа на (анти)корупцијата;

Р5: Зајакнати и препознатливи граѓански организации како кредибилни актери во процесите за борбата против корупцијата;

Р6: Подигната свест за коруптивни практики.

Целна група: 

Истражувачки новинари, граѓанските организации, Државно правобранителство, Јавно обвинителство, Јавни функционери, Судство, Влада, Државна комисија за спречување на корупција, Агенција за катастер, јавноста, Биро за јавни набавки, медиуми, Централен регистар.

Новости и објави

Заедно во борба против корупција

Повик за истражувачки стории

Заедно во борба против корупција

Правен речник-поимник наменет за новинари