Македонски Shqip English

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Извештај за работата на Судскиот совет на РМ во период од јуни до септември 2018 год.

Објавен е кварталниот извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период од јуни до септември 2018 година.

Raporti i monitorimit për punën e Këshillit Gjyqësor të RM