Македонски Shqip English

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти - бр. 4

 

МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ

 RAPORTI I MONITORIMIT PËR PUNËN E KËSHILLIT GJYQËSOR TË RM