Македонски Shqip English

Анализа

„Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика“

Oваа анализа е изготвена во склоп на проектот „Истражувачко новинарство чувар
на демократијата и човековите права“ имплементиран од страна на Центарот за уп-
равување со промени и Институтот за човекови права, а финансиран од Европската
Унија и кофинансиран од Британската амбасада Скопје.

2017-04-21_09-55-34.jpg (50 KB)

Идејата на оваа публикација е детално анализирање на правото на слобода на
изразување и тоа преку: 1. разгледување на поставеноста на ова право во нацио-
налната и меѓународната правна рамка, 2. прикажување на судската практика на
националните судови, на Европскиот суд за човекови права и на Европскиот суд
на правдата во врска со оваа материја и 3. унапредување на правната рамка со
заклучоци и препораки.

Истата можете да ја превземете на следниот линк:

Анализа: Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика