Македонски Shqip English

Veprimi i përbashkët për reforma urgjente në gjyqësor

REFORMAT NË GJYQËSOR – tetor-dhjetor 2017

 

Raporti i dytë i Monitorimit është vazhdim i Raportit të parë “Reformat në gjyqësor – nga Pribe
1 deri në Pribe 2 dhe më tej”, dhe i përket tremujorit të fundit të vitit 2017. Edhe ky raport
bazohet mbi po të njëjtat dokumente që përcaktojnë PRIORITETET URGJENTE TË
REFORMAVE (PUR) dhe është përpiluar kryesisht duke ndjekur Metodologjinë e Matricës së
Monitorimit, të zhviluar në kuadër të këtij projekti.

 

            Raporti i dytë i Monitorimit “ REFORMAT NË GJYQËSOR – tetor-dhjetor 2017”