Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

“Unë jam njeri, asgjë njerëzore nuk është e huaj për mua”

Instituti për të drejtat e njeriut është organizatë qytetare e themeluar në Shkup në vitin 2009 dhe ka për qëllim promovimin, avancimin dhe mbrojten e lirisë dhe të drejtave njerëzore nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm të opinionit profesional, analizës së situatave, organizimin e debateve profesionale në kuadër juridik si dhe organizimin e debateve për opinionin publik.

PROJEKTE

Publikime

Dialogu juridik

Revista profesionale “Dialogu Juridik” e cila publikohet prej Institutit për të drejtat e njeriut këtë herë i mbështetur nga programi Civika Mobilatis . Botimin i parë i Dialogut juridik është publikuar në 20 Nëntor të vitit 2010,duke filuar nga botimi i 10 në qershor të vitit 2016.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Депрофесионализација на Судскиот совет на РМ - придобивки и можни ризици

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Транспарентност, отчетност и ефективност на ССРМ - Инфографици

Тематскa анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

20 ГОДИНИ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Оваа година се одбележуваат 20 години постоење и функционирање на институцијата Народен правобранител на Република Македонија во чиј мандат и надлежност влегува заштитата на уставните и законски права на граѓаните на Република Македонија. Историски гледано, институцијата Омбудсман по форма и концепт постои околу два века, а своите почетоци ги бележи во Кралството Шведска каде за првпат била востановена во 1809 година. Во секое општество каде постои институција од вакови вид, истата претставува механизам кој суштински придонесува кон функционирањето на принципот на владеење на правото и претставува фактор кој ги илустрира демократските процеси на една земја.

Partnere dhe donator

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss