Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

“Unë jam njeri, asgjë njerëzore nuk është e huaj për mua”

Instituti për të drejtat e njeriut është organizatë qytetare e themeluar në Shkup në vitin 2009 dhe ka për qëllim promovimin, avancimin dhe mbrojten e lirisë dhe të drejtave njerëzore nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm të opinionit profesional, analizës së situatave, organizimin e debateve profesionale në kuadër juridik si dhe organizimin e debateve për opinionin publik.

PROJEKTE

Publikime

Dialogu juridik

Revista profesionale “Dialogu Juridik” e cila publikohet prej Institutit për të drejtat e njeriut këtë herë i mbështetur nga programi Civika Mobilatis . Botimin i parë i Dialogut juridik është publikuar në 20 Nëntor të vitit 2010,duke filuar nga botimi i 10 në qershor të vitit 2016.

За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020

Брифинг за новинари: Законот за поништување на лустрацијата треба да биде донесен пред да се распушти Собранието

Блупринт групата за реформи во правосудството денеска одржа брифинг за новинари посветен на правните последици од процесот на лустрација, како и на процесот на поништување на лустрацијата.

Së bashku në luftë kundër korrupsionit

Shkunde korrupsionin përfundi qilimit!

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ВИДЕО: Резултати од компаративно истражување

09.01.2020

Partnere dhe donator

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss