Македонски Shqip English

Заедно во борба против корупција

Повик за истражувачки стории

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Седница на ССРМ – 30.10.2018

Судскиот совет на Република Македонија (Советот) на 30.10.2018 година одржа две седници, во отсуство на Министерот за правда, Претседателот на Врховниот суд на РМ и еден член на Советот (оправдано отсутен) и изврши избор на судии и претседатели на судови.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Известување за одржан Јавен настан „Судски совет под лупа“ – Судскиот совет и неговата улога во правосудниот систем на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.2: Претставки и поплаки пред Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Инфографик бр.1 : Избор на нов член на Судски совет на РМ

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет

Извештај за работата на Судскиот совет на РМ во период од јуни до септември 2018 год.

Мониторинг извештајот за работата на Судскиот совет на РМ, во период од јуни 2018 до септември 2018 година, е изработен во рамки на проектот „Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ“1, со цел оценка на транпарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ). Проектот обезбедува континуитет на Институтот за човекови права во мониторирањето на работата на ССРМ, како продолжение на веќе спроведениот проект „Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот совет на РМ“.

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ОДНОС НА ПОСТАВЕНОСТА И РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Повик за волонтери - #WikiGap edit-a-thon!

Шведската амбасада, во соработка со канцеларијата на UN Women во Скопје, во партнерство со НВОи од областа на граѓанскиот и женскиот активизам, независни експерти, и академската сфера, како и со поддршка на тимот на Споделено знаење - Викимедија Македонија (Википедија на македонски јазик), ќе организира Wikigap edit-a-thon за зголемување на бројот на текстови за истакнати жени од Македонија или значајни настани за родовата еднаквост на Википедија.

Вечерите на женски права 2018

Вечерите на женски права во Кинотеката на Македонија

Вечерите на женски права продолжуваат со проекции на 1 игран и 7 документарни филма, кои ќе се одржат во Кинотеката на Македонија, во периодот од 28 до 31 Мај.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Депрофесионализација на Судскиот совет на РМ - придобивки и можни ризици

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Транспарентност, отчетност и ефективност на ССРМ - Инфографици

Тематскa анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

20 ГОДИНИ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Оваа година се одбележуваат 20 години постоење и функционирање на институцијата Народен правобранител на Република Македонија во чиј мандат и надлежност влегува заштитата на уставните и законски права на граѓаните на Република Македонија. Историски гледано, институцијата Омбудсман по форма и концепт постои околу два века, а своите почетоци ги бележи во Кралството Шведска каде за првпат била востановена во 1809 година. Во секое општество каде постои институција од вакови вид, истата претставува механизам кој суштински придонесува кон функционирањето на принципот на владеење на правото и претставува фактор кој ги илустрира демократските процеси на една земја.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Илустративни видеа за работата на Судскиот совет на РМ

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Анализа - Транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

Заедничка акција за итни реформи во судството

Како до квалитетна правда во Македонија?

Како до квалитетна правда во Македонија? Видеото е изработено како дел од проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

До каде граѓаните можат да поднесат претставки против работењето на судиите и претседателите на судови?

Претставките и поплаките против работењето на судиите и претседателите на судови, граѓаните од сега ќе можат да ги поднесат во Судскиот совет на РМ наместо како до сега до Советот за утврдување на факти кој престана да постои.

Заедничка акција за итни реформи во судството

РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – октомври-декември 2017

Вториот мониторинг извештај е продолжение на првиот извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“, а се однесува на последниот квартал од 2017 година. И овој извештај е базиран на истите документи кои ги утврдуваат ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ (ИРП) и е изработен воглавно следејќи ја Методологијата со мониторинг матрицата, изготвена во рамки на овој проект.

Институционален грант

ЗАКЛУЧОЦИ ОД ФОРУМОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ПОСВЕТЕН НА ПРАВАТА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

На 6 декември 2017 година (среда) во ЕУ Инфо Центарот, во организација на Институтот за човекови права се одржа Форумот за човекови права посветен на човековите права на маргинализираните групи во Република Македонија по повод Меѓународниот ден на човекови права и слободи - 10-ти декември.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Инфографик-мониторинг извештај бр. 4

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Со жалење Ве известуваме дека почина нашиот истакнат член на Институтот за човекови права – Стамен Филипов, пензиониран правник од АРМ со чин потполковник, кој своите пензионерски денови ги посвети на поднесување на иницијативи пред Уставен суд за преиспитување на уставноста на многу закони и законски решенија.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти - бр. 4

КАКО ДО ПОДОБРА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година. Препораките произлегуваат од идентификуваните проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, а се последица на одредени непрецизни законски одредби. Препораките се насочени пред сѐ кон појаснување и прецизирање на постојните законски одредби и јасно дефинирање на правата и должностите на граѓанските организации2 во случаи кога се предмет на инспекции и предистражни постапки од страна на надлежните органи и особено прецизно уредување на овластувањата на овластените лица кои ги вршат контролите односно предистражните дејствија.

Повик за објавување на статии во „Правен дијалог“

Институтот за човекови права (ИЧП) објавува повик за објавување на статии во стручното списание „Правен дијалог“ во рамките на Институционалниот грант, поддржан од програмата на Цивика Мобилитас. Краен рок за доставување на статиите е 01 декември 2017 година.

Институционален грант

СТУДИСКА ПОСЕТА ВО СТРАЗБУРГ

Членовите на Извршната канцеларија и Претседателката на Институтот за човекови права (ИЧП) успешно ја реализираа студиската посета во Стразбург, Франција во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Видео за третиот мониторинг извештај

Видео од третиот мониторинг извештај за период од мај до јули 2017 за работата на ССРМ и Советот за утврдување на факти. Видеото е изработено во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти“.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МОНИТОРИНГ извештај ЗА РАБОТАТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ

Тематскa анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

ПРАВОТО НА ПОСВОЈУВАЊЕ НАСПРОТИ ПРАВАТА НА ПОСВОЕНИТЕ ДЕЦА

Посвојувањето како правен институт со кој што по правен пат се создава родителски однос според одредбите за посвојување во нашиот Закон за семејство се овозможува посвоеното дете да биде повторно запишано во матичната книга на родените врз основа на решението за потполно посвојување во кое што како родители на детето се запишуваат посвоителите, а личното име на посвоеникот и местото на раѓање се запишуваат согласно спогодбата на посвоителите. По извршениот нов упис во матичната книга на родените, матичарот е должен да ја извести матичната служба заради бришење на стариот упис (чл. 112 ст. 2 од ЗС). Иако повторниот упис на детето во книгите на матичната евиденција е легално извршен врз основа на решение донесено од надлежен државен орган, сепак го нарушува првичниот идентитет на детето кој што го добило со раѓањето. Дали во ваков случај се работи само за нарушување на правото на идентитет на малолетното дете или за целосно одземање на дел од неговиот идентитет поради бришењето на стариот упис, е прашање со кое ќе се занимава стручната јавност доколку биде покренато прашањето за усогласување на овие законски решенија со меѓународните стандарди.

ПОВИК

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“

Повик за објавување на статии во „Правен дијалог“

Институтот за човекови права објавува повик за објавување на статии во „Правен дијалог“.

Трет мониторинг бриф за извршувањето на одлуките на ЕСЧП во Република Македонија

Трет мониторинг бриф за извршувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права во Република Македонија, за прва половина на 2017 година.

Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ

Видео од мониторингот врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти

Погледнете го видеото кое дава краток преглед на работата на Судскиот совет и Советот за факти за периодот од ноември 2016 година до април 2017 година.

Извештај за работата на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за судија за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2017 година

Извештај за работата на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за судија за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2017 година

Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2016 година

Судскиот совет на Република Македонија, согласно со член 135 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 03.7.2017 година го разгледа и го усвои Извештајот за работата на Судскиот Совет на Република Македонија за 2016 година

Покана за Тркалезна Маса

Неформалната иницијатива за заштита на граѓанското општество „Правна подготвеност за инспекции во граѓанските организации“ спроведувана од Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата сите за правично судење, а финансиски поддржана со ад хок грант од програмата на Цивика Мобилитас Ве поканува на тркалезна маса која ќе се одржи на ден 11.07.2017г. (вторник) од 11.00 до 13.00 часот во хотел Холидеј Ин во Скопје.

Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот Совет на Република Македонија

Резиме од мониторингот на седницата на Судскиот совет на РМ - 3 јули 2017 година

На 3 јули 2017 година Судскиот совет го усвои Годишниот извештај за работа на ССРМ за 2016 година...

Медиа

Видео „Измени за правен систем без дискриминација“

Ново видео на ИЧП насловено „Измени за правен систем БЕЗ дискриминација“ врз основа на препораките од истоименото истражување.

Правен дијалог

Ново четиринаесетто издание на стручното електронско списание Правен Дијалог

Со задоволство Ве информираме дека четиринаесетотто издание на Правниот дијалог е достапно на следниот линк.

Правен дијалог

Повик за објавување на статии во „Правен дијалог“

УПАТСТВО ЗА ОБЈАВА НА СТАТИЈА ВО ПРАВЕН ДИЈАЛОГ

Зголемен јавен надзор над работата на Судскиот совет на Република Македонија

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.2

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Презентација на вториот квартален извештај од мониторингот врз работата на Судскиот совет на РМ

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Видео: Судски совет на РМ

Видеото за работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвено во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје.

Анализа

„Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика“

Oваа анализа е изготвена во склоп на проектот „Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права“ имплементиран од страна на Центарот за уп- равување со промени и Институтот за човекови права, а финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британската амбасада Скопје.

Зголемен јавен надзор над работата на Судскиот совет на Република Македонија

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.1

Ова е првиот мониторинг извештај во рамките на проектот, кој го опфаќа периодот од ноември 2016 до јануари 2017 година. Мониторинг извештајот за транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија е подготвен врз основа на Мониторинг матрицата со утврдени индикатори.

Зголемен јавен надзор над работењето на Судскиот совет на Република Македонија

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ

Институтот за човекови права објавува оглас за изработка на видео материјал за работата на Судскиот совет на РМ...

Основна анализа на работењето на Судскиот совет на Република Македонија

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ). Правото на граѓанинот да му суди независен и непристрасен судија претставува основен постулат на судската власт. Независноста и непристрасноста се вредности на судската власт гарантирани со Уставот на РМ, со законите во РМ и со меѓународните документи ратификувани од РМ.

ИПА - Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.11.2015 година и ко-финансиран од Британската Амбасада во Скопје (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

Тематски анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

Влијанието на законската регулатива и јавните политики за јавните набавки за почитување на човековите права

Неспорна е оценката дека во Република Македонија законската регулатива која е усогласена со европските стандарди, во практиката нецелосно и несоодветно се имплементира. Сепак, не ретко токму правните празнини или нејасните, двосмислени и недоречени законски решенија се причина за повреда на основните човекови права. Вакви практики може да се најдат во повеќе закони и други прописи за кои законодавецот посочува дека се „усогласени со законодавството на ЕУ“, иако споредбата го покажува спротивното. На ваквите отстапувања во континуитет укажуваат и меѓународните организации, првенствено Европската комисија во своите извештаи за напредокот на земјата за приклучување кон Унијата...

ПОКАНА за ФОРУМ

ПОКАНА за ФОРУМ на тема „Состојбата во Република Македонија vis a vis човековите права и слободи“ по повод Меѓународниот ден на човековите права 06. 12.2016 , Јавна соба Почеток 12:00 часот

Мобилна апликација за следење на работата на Судскиот совет на РМ

Институтот за човекови права изготви мобилна апликација за следење на работата на Судскиот совет. Апликацијата може да ја преземете бесплатно на Play Google и на Apple Store под името „Sudski sovet pod lupa“. Тука ќе ги најдете сите тековни информации и извештаите изработени во рамките на проектот за работата на Судскиот совет на РМ.

 

Повик за објавување на статии во стручно списание Правен дијалог

Институтот за човекови права (ИЧП) објавува трет Повик за објавување на статии во стручното списание Правен дијалог во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас.

Зголемен јавен надзор врз работата на Судски Совет на Република Македонија

Повик за учество во дискусија во рамки на фокус група

Институтот за човекови права во рамки на проектот „Зголемување на јавниот надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“, поддржан од Британска Амбасада, Скопје, организира дискусија во рамки на фокус група која ќе се одржи на 28 ноември 2016 во 15:00 часот во Скопје.

Институтот за човекови права – дел од работната група за измени на Законот за спречување и заштита од дискриминација

Институтот за човекови права (ИЧП), заедно со група граѓански организации и претставници на релавантни институции на покана на Министерството за труд и социјална политика, активно учествуваат во работната група за измени и дополнувања на Законот за спречување и заштита од дискриминација...

Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Покана за конференција на тема „Нова генерација истражувачки новинари - предизвици и перспективи“

Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права

ПОВИК за пријавување на новинари на Обуката за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, објавуваат повик за пријавување на новинари на Обуката за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство кој се спроведува во рамки на проектот.

Стратешко планирање за 2016-2020

На 24 и 25 септември 2016 Институтот за човекови права во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата Цивика Мобилитас одржа успешна партиципативна работилница за стратешко планирање за 2016-2020 , водена од надворешен консултант г-ѓа Неда Малевска Сачмаровска. На работилницата присуствуваа членовите на Управниот и Советодавниот Одбор на ИЧП како и извршната канцеларија на Институтот.

Правен Дијалог

Ново издание на стручното електронско списание Правен Дијалог

Со задоволство Ве информираме дека единаесеттото издание на Правниот дијалог е достапно на следниот линк.

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД НАЈАВЕНИОТ ИЗБОР НА СУДИИ ОД СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ

Во врска со најавениот избор на 28 судии од страна на Судскиот совет на Република Македонија на 5 септември 2016 година, Институтот за човекови права смета дека на овој начин се врши еден вид на напад врз независноста и непристрасноста на судиите.

Месечен извештај од мониторинг на седниците на Судскиот совет на РМ

Извештајот од мониторингот на седниците на Судскиот совет на РМ за јули 2016 може да се превземе тука.

КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СТАТИИТЕ - 15 СЕПТЕМВРИ, 2016

ПОВИК ЗА ОБЈАВА НА СТАТИЈА ВО ПРАВЕН ДИЈАЛОГ

Почитувани,
Институтот за човекови права (ИЧП) објавува втор Повик за објавување на статии во стручното списание Правен дијалог во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас. Воедно Ве потсетуваме дека Стручното списание „Правен дијалог“ ќе се издава квартално, во електронски облик на веб страната на ИЧП и во истиот ќе се објавуваат стручни статии на актуелни теми од областа на човековите права и владеење на правото.

Доколку сте заинтересирани за пишување, Ве молиме да не исконтактирате што поскоро на емаил: ihr@ihr.org.mk заради понатамошни технички упатства.

Крајниот рок за доставување на статиите е 15 септември 2016 година.


Претседател на ИЧП,
Маргарита Цаца Николовска

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Со жалење Ве известуваме дека ненадејно почина нашиот истакнат член на Советодавниот Одбор на ИЧП – Махмут Јусуфи, кој што е поранешен Претседател на Уставниот суд на Република Македонија.

ПОДДРШКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ИЧП) НА БРИОНСКАТА ИЗЈАВА ЗА НАЧЕЛАТА НА НЕЗАВИСНОСТ НА СУДСТВОТО

Поддршката на Институтот за човекови права (ИЧП) на Брионската изјава за начелата на независност на судството

Соопштение на ИЧП

Институтот за човекови права (ИЧП) воден од својата мисија и од својата визија, по пат на ова соопштение го изнесува својот став во однос на штрајкот на судските службеници...

КОМЕНТАРИ И ЗАБЕЛЕШКИ НА ПРЕДЛОГ - СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 2016-2020 ГОДИНА ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Институтот за човекови права даде коментари и забелешки на Предлог Стратегијата во правосудниот сектор 2016-2020...

ПОРАКА НА ВИСОКИОТ КОМЕСАР ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ДЕНОТ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 2015

На Денот на човековите права оваа година, ние сакаме светот да размисли за значењето на слободата. Слободата е идеал што го пронижува она што денес го препознаваме како меѓународно право за човекови права, нормите и прописите кои ги штитат и гарантираат нашите права...

Реакција на Институтот за човекови права по објавеното соопштение за јавност на Основен суд Скопје 1 од 1 септември 2015

Соопштението на Основниот суд Скопје 1 Скопје од 1 септември 2015 година со кое ја информира јавноста дека го прифатил барањето на адвокатот Никола Додевски, снимките од телефонските разговори и транскрипти да не можат да бидат доказ во предметите кои се водат против високи владини функционери...