Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

„Јас сум човек, ништо човечко не ми е туѓо“

Институтот за човекови права (ИЧП) е здружение на граѓани основано во Скопје, во 2009 година, со цел промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната јавност, анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија како и дискусии за општата јавност.

Проекти

Публикации

Правен дијалог

Стручното списание „Правен дијалог“ кое го издава Институтот за човекови права (ИЧП) овој пат е поддржано од програмата на Цивика Мобилитас. Првото издание на Правниот дијалог беше објавено на 20 Ноември 2010 година, а почнувајќи од 10то издание објавено во Јуни 2016 година, Правниот дијалог се објавува на квартално ниво.

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Депрофесионализација на Судскиот совет на РМ - придобивки и можни ризици

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Транспарентност, отчетност и ефективност на ССРМ - Инфографици

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период декември 2017 до март 2018

Тематскa анализа за влијанието на законската рамка и јавните политики врз почитувањето на човековите права и слободи

20 ГОДИНИ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Оваа година се одбележуваат 20 години постоење и функционирање на институцијата Народен правобранител на Република Македонија во чиј мандат и надлежност влегува заштитата на уставните и законски права на граѓаните на Република Македонија. Историски гледано, институцијата Омбудсман по форма и концепт постои околу два века, а своите почетоци ги бележи во Кралството Шведска каде за првпат била востановена во 1809 година. Во секое општество каде постои институција од вакови вид, истата претставува механизам кој суштински придонесува кон функционирањето на принципот на владеење на правото и претставува фактор кој ги илустрира демократските процеси на една земја.

Partners & Donors

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss